Saturday, October 29, 2011

Hadis Realiti Umat Islam Hari Ini

Abu Sa'eed al-Khudri bahawa keamanan Nabi saw berkata, semestinya akan mengikuti jalan-jalan mereka yang dating sebelum kamu Shubra hasta inci, walaupun mereka memasuki lubang biawak mereka akan mengikuti mereka Kami berkata: Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Kristian, dikatakan (al-Bukhari dan Muslim )

Artinya: Dari Said Al-Khudri, dari Nabi saw bersabda:” Kamu pasti akan mengikuti sunah perjalanan orang sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta hingga walaupun mereka masuk lubang biawak kamu akan mengikutinya”. Sahabat bertanya:” Wahai Rasulullah saw apakah mereka Yahudi dan Nashrani”. Rasul saw menjawab:”Siapa lagi!” (HR Bukhari dan Muslim).
Beginilah nasib umat Islam di akhir zaman yang diramal Rasulullah saw. Mereka akan mengikut apa saja yang datang dari Yahudi dan Nasrani, kecuali sedikit di antara mereka yang sedar. Dan ramalan tersebut sekarang benar-benar sedang menimpa sebahagian besar umat Islam. Dari segi kehidupan sosial umat Islam hampir sama dengan mereka. Hiburan yang disukai, fesyen pakaian yang dipakai, makanan yang dinikmati, filem-filem yang ditonton, bebasnya hubungan lawan jenis dll. Pola hidup sosial Yahudi dan Nasrani melanda kehidupan umat Islam dengan dipandu mas media khususnya televisyen. Dalam kehidupan ekonomi, sistem bunga atau riba mendominasi persendian ekonomi dunia dimana dunia Islam secara terpaksa atau sukarela harus mengikutinya. Riba 'yang sangat zalim dan merosakkan telah begitu kuat mewarnai ekonomi dunia, termasuk dunia Islam. Lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, bangk Dunia, WTO dll menguasai perekonomian di dunia Islam. Akibatnya krisis ekonomi dan kewangan disebabkan hutang dan korupsi menimpa sebahagian besar dunia Islam.
Begitu juga pengekoran umat Islam terhadap Yahudi dan Nasrani berlaku dalam kehidupan politik. Politik dibina atas dasar nilai-nilai sekular, mencampakkan agama dan moral dalam dunia politik, bahkan siapa yang membawa agama dalam politik dianggap mempolitisasi agama. Islam memang melarang menjadikan agama sebagai dagangan politik, tetapi Islam harus dijadikan landasan moral dalam berpolitik. Bahkan Islam telah memberikan landasan yang kuat dalam segala macam aktiviti berpolitik dan bernegara. Buruknya realiti sosial politik umat Islam di akhir zaman disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw, beliau bersabda yang bermaksud:
Dari Tsauban berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Hampir saja bangsa-bangsa mengepung kamu, seperti kumpulan orang lapar siap melahap makanan". Berkata seorang sahabat: "Apakah kerana jumlah kami sedikit pada waktu itu?" Rasul saw. menjawab: "Bilangan kamu pada ketika itu banyak, tetapi kualiti kamu seperti buih di tengah lautan. Allah mencabut rasa takut dari musuh terhadap kamu, dan memasukkan ke dalam hati kamu penyakit Wahn ". Berkata seorang sahabat: "Wahai Rasulullah saw., Apa itu Wahn?". Rasul saw. Berkata: "Cinta dunia dan takut mati" (HR Ahmad dan Abu Daud)
Inilah sebab utama dari realiti umat Islam, iaitu Wahn. Penyakit cinta dunia dan takut mati sudah menghinggapi majoriti umat Islam, sehingga mereka tidak ditakuti lagi oleh musuh, bahkan menjadi bulan-bulanan orang kafir. Banyak umat Islam yang khianat dan menjadi kaki-tangan musuh Islam, hanya kerana ingin mencapai keinginan dunia. Bangsa Amerika, Israel dan sekutunya menjadi kuat di negeri muslim, kerana di setiap negeri musuh banyak agen dan boneka AS dan Israel. Bahkan yang lebih parah dari itu agen AS dan Israel itu para penguasa di negeri muslim atau kumpulan yang dekat dengan penguasa. Dunia dengan segala isinya seperti harta, tahta dan wanita sudah sedemikian kuatnya memperbudak sebagia umat Islam sehingga mereka menjadi budak para penjajah, baik AS Nasrani dan Israel Yahudi. Dan pada saat mereka begitu kuatnya mencintai dunia dan diperbudak oleh dunia, maka pada masa yang sama mereka takut mati. Takut mati kerana takut berpisah dengan dunia dan takut mati kerana banyak dosa. Bebera kemiripian dan sikap mengekor yang dilakukan umat Islam terhadap Yahudi dan Nasrani, antaranya:
I. Pensikapan terhadap Wahyu Allah SWT.
Pensikapan sebahagian umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran sebagaimana Yahudi dan Nasrani mensikapi Taurat dan Injil. Persamaan sikap ini pula menimbulkan fenomena dan kesan yang agak sama yang menimpa antara umat Islam dengan mereka. Beberapa persamaan tersebut seperti disebutkan dalam maklumat Al-Quran dan Hadis sbb:
1. Umiyah (Buta Huruf tentang Al-Qur’an) Allah swt berfirman yang artinya:“Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga” (QS Al-Baqarah 78). Sifat yang menimpa bangsa Yahudi terkait dengan kitab Tauratnya juga menimpa umat Islam terkait dengan Al-Qur’an, dimana mayoritas umat Islam buta huruf tentang Al-Qur’an, dalam arti tidak pandai membacanya apalagi memahaminya dengan baik.
2. Juz'iyah Al-Iman (separa dan Tidak Utuh dalam Mengimani Al-Quran) Allah swt berfirman yang bermaksud: "Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan ​​dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu lakukan " (Surah Al-Baqarah 85).
Ayat yang menyebutkan sikap Bani Israil terhadap Taurat ini juga menimpa umat Islam di mana banyak di antara mereka yang beriman pada sebahagian ayat Al-Quran dan ingkar pada sebahagian ayat yang lain. Umat ​​Islam banyak yang beriman pada ayat yang mengajar solat, puasa dan haji, tetapi mereka juga mengingkari ayat atau ajaran lain seperti tidak mengimani pengharaman riba ', tidak beriman pada ayat-ayat yang berkaitan undang-undang jenayah (qisas dan hudud) dan undang-undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah politik dan pemerintahan.
3. Ittiba Manhaj Al-Basyari (Mengikuti Hukum Produk Manusia)“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maa-idah 49-50)
Inilah musibah terbesar yang menimpa umat Islam di hampir seluruh dunia Islam pada akhir zaman, mereka mengikuti undang-undang sekular buatan manusia. Bahkan di negara yang majoriti penduduknya umat Islam, mereka tidak berdaya bahkan menolak terhadap penguatkuasaan undang-undang Islam. Keadaan ini akan tetap berlangsung sehingga mereka merubah dirinya sendiri, berdakwah dan membebaskan dari semua pengaruh asing yang menimpa umat Islam.
4. Tidak Memahami Kedudukan Al-Qur’an“Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar” (QS Al-Israa’ 9)
Umat Islam tidak mengetahui dan tidak mendudukkan Al-Qur’an sesuai fungsinya. Al-Qur’an yang berfungsi sebagai hidayah untuk manusia yang hidup tetapi banyak diselewengkan, Sebagian umat Islam hanya menggunakan Al-Qur’an terbatas sebagai bacaan untuk orang meninggal dan dibaca saat ada orang yang meninggal. Al-Qur’an yang berfungsi sebagai pedoman hidup hanya ramai di musabaqahkan. Sebagaian yang lain hanya menjadikan Al-Qur’an sebagai kaligrafi yang menjadi hiasan dinding di masjid-masjid atau di tempat lainnya. Sebagian yang lain menjadikan Al-Qur’an sebagai jimat, yang lain hanya menjadi pajangan pelengkap perpustakaan yang jarang dibaca atau bahkan tidak pernah dibaca.
5. Hajr Al-Quran (Meninggalkan Al-Quran) Dan berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan." Meninggalkan Al-Quran adalah salah satu masalah besar yang menimpa umat Islam . Umat Islam banyak yang meninggalkan Al-Quran, dalam erti tidak memahami, tidak membaca, tidak mentadaburi, tidak membaca, tidak mengamalkan dan tidak menjadikan pedoman hidup dalam kehidupan mereka. Umat Islam lebih asyik dengan televisyen, akhbar, majalah, lagu- lagu, muzik dan lain-lain. Jauhnya umat Islam menyebabkan hinanya mereka dalam kehidupan dunia. Salah satu rahsia kejayaan umat Islam apabila mereka komitmen dengan Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup.
II. Pensikapan terhadap Ahli Agama
Allah SWT. Berfirman yang artinya:
Ertinya: "Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. "(Surah At-Taubah 31)
Inilah sikap Yahudi dan Nasrani terhadap ahli agama mereka. Dan ternyata banyak dari umat Islam yang mengkultuskan ulama dan kyai dan meletakkan mereka pada kedudukan Tuhan yang suci dan tidak pernah salah. Berkaitan dengan surat At-Taubah 31, diriwayatkan dalam beberapa hadis antaranya oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan At-Tabrani bahawa Adi bin Hatim yang baru masuk Islam datang kepada Rasulullah saw. yang masih memakai kalung salib dan Rasulullah saw. memerintahkan untuk melepaskannya. Kemudian Rasul saw. membacakan ayat tadi. Adi menyanggahnya: "Wahai Rasulullah kami tidak menyembahnya". Tetapi Rasulullah saw menjawabnya: "Bukankah mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah dan menghalalkan yang diharamkan Allah?" Betul, kata Adi. Rasul saw. meneruskan: "Itulah ibadah mereka". Demikianlah pendapat majoriti ulama jika sudah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan mentaatinya maka itulah bentuk penyembahan terhadap ahli agama. Dan ini pula yang banyak menimpa umat Islam, mereka mentaati secar buta apa yang dikatakan ulama atau kyai padahal bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis.
III. Pensikapan terhadap Dunia
Penyakit utama Yahudi adalah sangat rakus terhadap dunia, baik harta, kekuasaan maupun wanita sebagaimana direkam dalam Al-Qur’an, Allah Ta’ala berfirman yang Artinya: ”Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS Al-Baqarah 96). Penyakit ini pula yang menimpa sebagian besar umat Islam sebagaimana disebutkan dalam hadits Wahn. Perlombaan sebagian umat Islam terhadap dunia telah membuat mereka buta dan tuli sehingga menghalalkan segala cara. Inilah fenomena yang terjadi di Indonesia dan sebagian negeri muslim lainnya. Mayoritas penduduknya muslim tetapi menjadi negera terkorup di dunia, paling banyak hutangnya, paling jorok, paling rusak dll. Sungguh sangat jauh antara Islam dan realitas umat Islam.
Diantara dorongan dunia yang paling kuat daya tariknya adalah syahwat wanita. Dan inilah yang sedang menimpa kita. Fenomena seks bebas, pornografi merupakan santapan harian bagi sebagian umat Islam. Dan realitas ini sangat cerdas dimanfaatkan oleh si Inul. Manusia yang sedang rakus dan lahap terhadap syahwat mendapatkan makanan dan pemandangan yang sangat cocok bagi mereka, yaitu Inul. Lebih ironis lagi si Inul dianggap paling berjasa oleh sebagian kyai dan ulama, karena dapat menghibur manusia Indonesia yang lagi stress. Memang manusia Indonesi sedang terkena penyakit dan penyakit itu adalah penyakit hati dan syahwat. Dan Inul memuaskan rasa sakit itu, sebagaimana NARKOBA memuaskan orang yang sedang kecanduan NORKOBA itu.
Rasulullah saw. bersabda: Dari Abu Said Al-Khudri ra. Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah akan menguji kamu, maka Allah akan melihat bagaimana kamu melayan dunia. Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, kerana fitnah yang pertama menimpa Bani Israil adalah pada wanita " (HR Muslim)
IV. Pensikapan terhadap Akhirat. Allah SWT. Berfirman yang artinya: Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?". (Bukan demikian), yang benar, barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS Al-Baqarah 80-81).
Inilah sikap mereka iaitu Yahudi terhadap akhirat, lebih khusus lagi terhadap neraka. Mereka meremehkan siksa api neraka. Dan ternyata penyakit ini juga banyak menimpa umat Islam. Sebahagian umat Islam yang meremehkan siksa api neraka membuat mereka melalaikan kewajipan Islam, seperti menegakkan solat, zakat, puasa, haji, menutup aurat dll. Pada masa yang sama mereka juga tidak takut berbuat dosa. Inilah fenomena potret umat Islam. Umat ​​Islam yang melakukan rasuah, rasuah, manipulasi, dan curang dalam kehidupan politik. Umat ​​Islam yang berurusan dengan riba dalam kehidupan ekonomi. Umat ​​Islam yang meramaikan tempat hiburan dan pelacuran dalam keremangan malam, bahkan siang sekalipun. Umat ​​Islam yang memenuhi meja-meja judi di setiap pelosok bandar dan negeri. Umat ​​Islam yang banyak menjadi mangsa NARKOBA. Umat ​​Islam dan sebahagian kaum muslimat yang buka aurat bahkan telanjang ditonton masyarakat. Dan masih banyak lagi senarai kejahatan sebagain umat yang mengaku umat Islam

No comments:

Post a Comment